Анкетна карта :

Информация за обратен контакт :

Вашето име :
Телефон :
e-mail :

Информация за дейността :

Наименование на фирмата :
БУЛСТАТ :
Правен статут :
Дейност на фирмата :
Данъчно подразделение :
Внос : да : не :
Износ : да : не :
Регистрация по ЗДДС : да : не :
Регистрация по ЗА : да : не :
Клонове в чужбина : да : не :
Чуждестранно участие : да : не :
Дъщерни дружества : да : не :

Информация за счетоводството на дружеството

Как е организирано счетоводството Ви?
Нужда от справки на английски? да : не :

От какви административни услуги имате нужда?

събиране на документи от Вашият офис
събиране на документи от банки
Интернет банкиране
друго

От какви счетоводни справки и отчети освен нормативно изискваните имате нужда?


Ориентировъчен брой документи на месец или счетоводни записи (приходни + разходни + банкови транзакции + друго)

Брой доставчици : в т.ч. чуждестранни :
Брой клиенти : в т.ч. чуждестранни :
Брой банкови сметки : Брой обекти (офиси, магазини):
Брой касови апарати : Брой на персонала :

Други Ваши изисквания, за които смятате, че е нужно да ни информирате :

Съгласен съм да получа отговор на посоченият e-m@il

Клиенти | Партньори | Цени | Публикации | Технологии | Контакти

 
Valid CSS! Validate expert-2002.com markup Validate expert-2002.com accessibility Validate expert-2002.com web content accessibility guidelines 1.0 RSS Feed Powered by PHP Powered by MySQL Anti spam protection Powered by Apache Any browser project